Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Alive bvba. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven overeengekomen, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Alive bvba, voor de uitvoering waarvan door Alive bvba derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Alive bvba en de directie. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Alive bvba en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien Alive bvba niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Alive bvba in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Aanmelding

De prijs van trajecten met een vaste prijs wordt ofwel vermeld op de website dan wel rechtstreeks overeengekomen met de betreffende coach/trainer/consultant.

In geval de overeenkomst tot stand komt op basis van trajecten met een vaste prijs vermeld op de website geldt het online ingevulde inschrijfformulier als officieel inschrijvingsbewijs

In geval de overeenkomst tot stand komt op basis van trajecten waarvan de vaste prijs niet vermeld wordt op de website zal de opdrachtgever rechtstreeks met de betreffende coach/consultant/trainer de prijs overeenkomen.

De coach/consultant/trainer bezorgt binnen een termijn van 7 dagen kopie van deze overeenkomst aan Alive bvba, dewelke hiertoe ofwel een aanmeldingsformulier opmaakt en dit doorzendt aan de opdrachtgever, ofwel een op maat gemaakt URL opmaakt en doorzendt aan de opdrachtgever die dan via deze specifieke URL zich online kan inschrijven.

In dergelijk geval geldt als inschrijvingsbewijs het door Alive bvba opgemaakte aanmeldingsformulier dan wel het via de specifieke URL ingevulde inschrijvingsformulier.

De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de annulatievoorwaarden zoals vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze de bestellingen, offertes en alle overeenkomsten beheersen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen op prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is.    Alive bvba kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op de ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Alive bvba daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alive bvba anders aangeeft.

Artikel 3 – Overdracht van intellectuele rechten

Alive bvba behoudt het eigendom van alle opgeleverde werken tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald.   Op dat moment draagt Alive bvba de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever.

Noch de inschrijving, noch de deelname van een klant aan een opleiding doen in hoofde van de klant een recht ontstaan op de overname of verspreiding van de inhoud of vorm van de opleiding.

De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Alive bvba veilig te stellen.   Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht om Alive bvba daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  Voor het geval Alive bvba haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Alive bvba en door Alive bvba aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Alive bvba zich bevinden en deze terug te nemen.

Alive bvba is in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de opdracht.

Artikel 4 – Vertrouwelijkheid

Alive bvba verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever jegens derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. Alive bvba neemt hiertoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Alive bvba behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.   Alive bvba heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor de andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 5 – Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.  Hij vrijwaart Alive bvba elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 6 – Facturering

Alive bvba factureert het bedrag dat is overeengekomen in het inschrijfformulier.

Artikel 7 – Klachten en verantwoordelijkheid

Elke factuur wordt door de klant als aanvaard beschouwd, indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier na ontvangst van de eerste levering van diensten of goederen.  Indien de opdrachtgever de diensten of goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen, vanaf de datum van de uitnodiging de diensten of goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Indien Alive bvba binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de diensten of goederen volledig aanvaard heeft.

Artikel 8 – Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Men kan pas deelnemen aan het traject wanneer de factuur volledig werd betaald.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via alison@alive-support.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 10 – Schadevergoeding en verwijlintresten

Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 B.W. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 100,-. Tevens zijn de facturen of bedragen welke op de vervaldag niet betaald werden, vanaf dit ogenblik van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 12% op jaarbasis. Schadevergoeding en intresten worden gerekend op het volledige (integrale) factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 11 – Wijziging van de opdracht

Vooreerst wordt er op gewezen dat de aangegeven termijnen richttermijnen zijn en Alive bvba niet binden. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Alive bvba de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Alive bvba heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien door Alive bvba of door Alive bvba ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Alive bvba gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Alive bvba een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in het kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Alive bvba gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Alive bvba daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Alive bvba met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Alive bvba niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolgd de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van de grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 12 – Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Alive bvba het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verder kosten, schade en interesten te vorderen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Alive bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Alive bvba worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alive bvba zijn verstrekt, heeft Alive bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Alive bvba ter beschikking heeft gesteld. Alive bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alive bvba is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 13 – Annuleringen

De overeenkomst tussen Alive bvba en de opdrachtgever kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd door de opdrachtgever bij een per post aangetekend schrijven of per email. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer door Alive bvba een bevestiging van ontvangst werd bezorgd aan de opdrachtgever. Annuleren kan, mits betaling van een vergoeding van: 50% van het bedrag van de overeenkomst zoals overeengekomen op het inschrijfformulier of het door Alive bvba opgemaakte aanmeldingsformulier zoals vermeld in artikel 2, verminderd met enige ontvangen voorschotten., indien de annulering gebeurt 30 kalenderdagen of meer voorafgaan aan de overeengekomen uitvoeringsdatum; respectievelijk 75 % indien de annulering gebeurt tot 14 kalenderdagen vooraf; resp. 100 % indien de annulering gebeurt minder dan 14 kalenderdagen vooraf.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

Dit alles behoudt het recht van Alive bvba om voor zover hiertoe aanleiding bestaat, een hogere vergoeding te vorderen en te bewijzen.

Artikel 14 – Abnormale en onvoorziene omstandigheden

Indien een van de partijen wordt geconfronteerd met abnormale en onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst sterk bemoeilijken, zullen partijen heronderhandelen om gezamenlijk een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen. De partij die geconfronteerd wordt met abnormale en onvoorziene omstandigheden, dient de andere partij hiervan binnen een termijn van acht dagen aangetekend in kennis te stellen.

Artikel 15 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Alive bvba is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Alive bvba ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Alive bvba kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Alive bvba bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Alive bvba kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alive bvba op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Alive bvba de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Alive bvba tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Alive bvba gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Alive bvba gerechtigd de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Alive bvba, zal Alive bvba in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Alive bvba extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden aan deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Alive bvba anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikking, staat het Alive bvba vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Alive bvba op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst in haar onderdelen valt uitsluitend onder het Belgisch Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Alive bvba is gevestigd.

Partijen verbinden zich ertoe vooraleer zich tot de rechtbank te wenden eerst een poging te ondernemen tot minnelijke regeling of bemiddeling. De partij die geconfronteerd wordt met een probleem verbindt zich ertoe dit binnen de 8 dagen te melden en na te gaan of bemiddeling mogelijk is.

Scroll naar boven